WHO WE ARE

Board

Trustees of Ekal Abhiyan Trust

 • Shri Sajan Kumar Bansal - Working Chairman
 • Shri Ajeya Kumar Pareek
 • Shri Jitendra Bhansali - Chairman
 • Shri Mangi Lal Jain
 • Smt. Manjushree
 • Shri Naresh Jain
 • Shri Pradeeo Goyal
 • Shri Ramesh Kumar Saraogi
 • Shri Rameshwar Lal Kabra
 • Shri Sajjan Bhajanka
 • Shri Satyendra Nath Kabra
 • Shri Shyam Sundar Damani
 • Shri Vijay Maroo
 • Sri Arun Kumar Bajaj

Invitees

 • Shri Shyam Gupt
 • Shri Bajrang Lal Bagra
 • Dr. Mukul Bhatiya
 • Shri Nirmalya Bhattacnaryya - Secretary
 • Shri KEN Raghavan
 • Shri Lalan Kumar Sharma
 • Dr. Surya Prakash Sharma